dilluns, 22 de març del 2021

La trista història de l'església de Sant Joan ( 2 a ).

A la primera entrada dedicada a l'església de Sant Joan de Lleida vàrem consultar la carpeta 1576/03. Llegint la documentació queda molt clar que l'objectiu de la Junta Revolucionaria de Gobierno de la Provincia de Lérida era enderrocar l'església romànica amb l'excusa del seu estat ruïnós. El bisbe de Lleida, Marià Puigllat i Amigó, responent als requeriments de la Junta Revolucionaria, deixa clar el seu desacord: ..." el pronto derribo de dicha Yglesia, tal vez para ensanchar la plaza y mayor ornato de la misma y no por amenazar ruina"... La trista realitat és que l'any 1.868 el temple romànic fou enderrocat...
A la propera fotografia feta des del campanar de la seu Vella podeu veure, a vista d'ocell, la "nova" església de Sant Joan i a la seva dreta l'estructura sota la que es conserva l'absis de l'església romànica.


Continuem la recerca amb la carpeta 1576/08 que recull documentació relacionada amb les obres de la nova església de Sant Joan. Documents que van del 1.868 al 1.881. Al primer dossier podem llegir: "Comunicaciones de la Junta Revolucionaria de Gobierno de Lérida  1.869".


El projecte original del nou temple és de l'arquitecte bilbaí Juli de Sarazíbar, però Celestí Campmany s'encarregà de l'ampliació, modificacions i direcció d'obres.
La fotografia següent és d'un document de la Dirección de las Obras Públicas Urbanas. Provincia de Lérida en el que s'explica que havent examinat detingudament el plànol de la ciutat es reconeix la necessitat de grans millores a la plaça de Sant Joan. El signa, el 19 de maig del 1.869, Julio Salazíbar.


Del 10 de maig de 1.871 és el document del Ayuntamiento Constitucional de Lérida que comença: " Segun manifestación del Sr Maestro de Obras D. Jose Rosell de parte del Sr Arquitecto D. Julio Sarazíbar puede hacerse el señalamiento de la finca para la nueva Yglesia de S.Juan..." 


En el document timbrat Nº 5.125.564 amb el segell "Sello 11º AÑO 1.880 Impto Guerra 50 por  % 50 c de Peseta" signat el 4 de desembre de 1.880, al tercer foli podem llegir: ..." Por cálculo prudencial esta parte del edificio, o sea la terminación del frontis principal y sus dos torres que falta hacer, costará setenta y cinco mil pesetas y por lo mismo es imposible atender a tan crecido gasto con los recursos del presupuesto ordinario"... Quedà totalment escapçat el projecte dels arquitectes bilbaí i lleidatà.


Per construir la nova església calgué enderrocar algunes cases. El proper document, de la carpeta 1572/16 del Ayuntamineto Constitucional de Lérida   Año de 1.888   Comisión 7ª   Negociado 2º  Ramo Obras explica a l'extracte: " La Junta de reedificación del templo de San Juan de esta ciudad solicita autorización para edificar el patio procedente del derribo de las casas nº 4,6 y 8 de la calle Cementerio de San Juan".


Deixo ordenadament els documents a la carpeta 1576/08 i 1572/16. La propera carpeta, amb la numeració 1564/35 és la més espectacular. Conté tres plànols del projecte. El text: "Iglesia Parroquial de Sn Juan Copia de la planta y alzados".


El primer plànol, d'escala 0,01 por metro,  és el de la planta de l'església. Podem llegir a baix a l'esquerra: "Aprobado por el Exmo Ayuntamiento en sesión de 10 del actual. Lérida 11 de Setiembre de 1.879". Signa el document el Presidente Accidental.


De més a prop podem llegir el nom d'un carrer, avui desaparegut. A baix Calle de la Pelota, a dalt Bajada a la nueva calle.


A la propera fotografia de detall del plànol de planta podem llegir Calle del Cementerio de Sn Juan, que ressegueix la sagristia i l'absis. Actualment el carrer s'anomena Paer Rufes.


Plego amb molta cura el plànol i el torno a la carpeta. A la propera entrada observarem detalladament els altres dos plànols d'alçat de la façana i els compararem amb fotografies actuals del que projectaren Sarazíbar i Campmany.
Atentament.
Senyor i

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada