dilluns, 11 de juliol del 2022

La farinera de Gualda ( 4 ).

A l'entrada anterior dedicada a la farinera de Gualda ens vàrem apropar al turó de Gardeny, on hi ha el Dipòsit de l'Arxiu Municipal en l'espai que fou el menjador de la caserna d'artilleria. El primer dossier que vaig ensenyar-vos, el 0188/1936, era la "Sol·licitud de permís d'obres i projecte de construcció d'un magatzem en el terreny del Molí de Gualda a la carretera del Pont de Suert". En aquell moment històric el propietari del molí fariner era Antoni Molins. Després de la Guerra Civil Josep Ramoneda Más comprà el molí i el rehabilità.
 
 
Agafo el dossier 0360/1942 amb el text: "Sol·licitud de permís d'obres de reconstrucció d'una farinera per efectes de la guerra, a la Partida de Gualda, Km 3". Signa el projecte l'arquitecte Ignasi Villalonga Casañes.
La propera fotografia de detall és d'un document, signat el 8 de juny de 1.942, en el que podem llegir: ..."José Ramoneda.... que siendo propietario de la fábrica harinera conocida en esta ciudad por "Gualda", situada en terrenos lindantes con el kilómetro 3 de la carretera de Lérida a Pont de Suert, desea reconstruir los perjuicios ocasionados por la guerra en el mentado edificio, en consonancia con el proyecto que adjunto se acompaña"...
 
 
La fotografia següent és de la primera pàgina de la memòria descriptiva, que també fou signada el dia 8 de juny de 1.942.
 
 
A la memòria descriptiva podem llegir, cito parcialment,: ... "Los materiales a emplear serán los siguientes: paredes de fábrica de ladrillo cocido unido con mortero.....cubierta del edificio.....soportando teja árabe colocada por el sistema de lata por canal.... revocos exteriores con mortero cal - reforzado con portland; revocos interiores con mortero cal- enlucido con yeso... cornisa y antepecho ventanas de obra cocida vista... La altura del edificio harinera respecto a la plaza situada entre el y la carretera és de 20,00 metros, y el presupuesto global de las obras a realizar de 310.670,12 ptas"... Està parlant de l'edifici principal del molí fariner que podeu veure a la propera fotografia feta vuitanta anys després de redactar el document.

 
Del dia 16 de juliol de 1.942 és el proper document del Ayuntamiento de Lérida, Oficina técnica en el que podem llegir: ..." procede a conceder a D. José Ramoneda, permiso para reconstruir la fábrica harinera denominada "Gualda" de conformidad con el proyecto"...
A l'apartat Arbitrios ( Zona 5ª ) diu: ..." Por 1708 mts² de superficie edificada en 5 plantas a 420 mts en planta baja, 364 mts 1er piso y 308 en los tres pisos restantes a 0,80 pts el m. 1366,40, al que cal sumar 5% derechos de inspección ( 68,32 ). Un total de 1.424,72 pessetes d'impostos.


La fotografia de detall dóna color al document amb la colla de segells dels "Arbitrios Municipales Lérida". Com podeu constatar un dels segells s'ha perdut.


Però, a més a més dels impostos municipals, calia abonar els de "Pagos al Estado", que estan signats el dia 9 de setembre de 1.942.
 
 
El document més espectacular d'aquest dossier és el "Proyecto de reconstrucción del molino harinero conocido por "Gualda" propiedad de Dn José Ramoneda, Escala 1:100", signat al maig de 1.942 i segellat pel Colegio de Arquitectos de Cataluña el dia 8 de juny del mateix any.


Desplegar el Proyecto és emocionant perquè, com podeu veure a les dues properes fotografies, hi ha una colla de plànols ( de planta, d'alçat de la façana i de secció ) de l'edifici del molí.A la propera fotografia de detall podeu observar el plànol d'alçat de la façana lateral i a la que la segueix, aquesta mateixa façana actualment.


Les dues fotografies següents són de la façana principal. A la primera, a l'esquerra, del plànol d'alçat de la façana i a la dreta el plànol de secció, del projecte del 1.942. A la segona d'aquesta façana vuitanta anys després de ser dissenyada per l'arquitecte noucentista lleidatà Ignasi Villalonga Casañes.

 

 

Als plànols i fotografies podeu veure les obertures de grans dimensions, amb arc de mig punt, que seguint els eixos horitzontals i verticals formen una quadrícula perfecta.
Torno a plegar el projecte, amb cura, i amb la resta de documents que he consultat els guardo al dossier 0360/1942. Agafo el tercer dossier, 1205/1964 "Proyecto de construcción de un silo de 3.500 Tns de capacidad para cereales, en la fábrica de harinas "Gualda" propiedad de José Ramoneda Mas en Lérida. Escala 1:100"
Al dossier hi ha la memòria descriptiva i els plànols de planta i alçat de les sitges. L'enginyer responsable del projecte fou Eduardo Mias Codina.


A la memòria descriptiva podem llegir: ..." Consiste en un edificio elevado sobre 14 columnas perimetrales, 10 exteriores y 16 interiores, de 4,5 mts de altura libre, sobre la que va empotrada la losa en las que descansan las celdas del silo de 20 mts de altura, formado por 12 unidades de 335 m³ y 6 de 62 m³ de cabida, con un volumen total de almacenamiento de 4.490 m³ equivalentes a unas 3.510 Tn de trigo para peso específico de 800 Kg/m³ "...

Més endavant podem llegir: ... "Adosado a la construcción primitiva ( fa referència al molí fariner rehabilitat l'any 1.942 seguint el projecte de l'arquitecte Ignasi Villalonga Casañes ), se construirá el edificio psara la fosa y elevadores del grano, de 4,3 X 5,30 en planta ,y 42,48 m. de altura sobre el terreno. En la cubierta de situa un depósito de agua de 35 m³ de cabida."... 
Aquest edifici el podeu veure a les dues properes fotografies. La primera és del plànol de secció i la segona de l'edifici actual. Al final del primer foli de la memòria descriptiva podem llegir el pressupost de l'obra ( recordeu que parlem de l'any 1.964 ). ... "Los materiales a emplear serán de buena calidad, con arreglo a buena construcción, ascendiendo el coste de ejecucuión material de las obras a la cantidad de 3.568.756,95 Pts., según detalle del resumen del presupuesto contratado"...


Les tres fotografies anteriors són dels plànols de planta de la planta baja, sección de celdas i planta distribución.
La propera fotografia és del Plano de situación escala 1:200. La part ombrejada són les sitges. A la seva dreta hi ha la fábrica, oficina i muelle. A la dreta es pot llegir:  ← a Lérida   Carretera de Lérida a Pont de Suert   a Torrefarrera → . A la part inferior dreta hi ha la casa dels propietaris ( Chalet ), i a l'esquerra podem llegir porche, vivienda encargado i E.T.
 
 
Els últims plànols del dossier 1205/64 són els protagonistes de la fotografia següent. D'esquerra a dreta podeu veure el plànol d'alçat de la façana principal, el plànol d'alçat de la façana lateral esquerra i el plànol de secció A-B.


Plego lentament tots els plànols i als guardo al dossier amb la resta de documentació referent a les sitges. Torno als arxivers els tres dossiers i aprofito per tornar a agrair la seva gentilesa.
Atentament.
Senyor i

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada